Sensus är Tegelbrukets studieförbund och vi arbetar utifrån följande områden:

Bildning

Vi bejakar människans livslånga lust till utveckling och lärande. Bildning är förmåga att tolka, reflektera och sätta samman kunskap till ny kunskap. Sensus ger plats för möten där fler tolkningar lever sida vid sida i respekt för varandra. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi och finns med där mötesplatser för bildning utvecklas. Vi har en opinionsbildande ställning vad gäller folkbildningens roll i samhället.

Kultur

Kultur är en upplevelse, ett möte med sig själv och andra. Alla har rätt att skapa och alla har rätt att delta som utövare eller publik utan normer som krymper människan. Kultur är en del av demokratibyggandet.

Livsfrågor

Hos oss möts olika människor för att dela, tänka fritt, gestalta och reflektera livsfrågor. Livsfrågor är ofta mer än ett teoretiskt ämne eller samtal. Det kan handla om människans existens. Genom möten förstår människor sig själva bättre och det ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Så skapas engagemang och ansvarstagande för demokrati och omvärld.

Arbete med rättighetsfrågor

Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Vi erbjuder verktyg så att människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att ifrågasätta och försvara både sina egna och andras rättigheter.

Arbete med hållbarhetsfrågor

Sensus är en folkbildningsaktör som med ett aktivt hållbarhetsarbete gör skillnad i samhället. Vi bidrar till mötesplatser som belyser och verkar för en helhetssyn omkring en långsiktig och bärkraftig hållbarhet. Vi är medvetna om och synliggör den påverkan som vår egen verksamhet har på individ och samhälle.

MO/ SP/ deltagare relation

Gemensamt, nationellt och regionalt, har vi ett arbetssätt som ger beredskap för framtiden och vi är proaktiva så att vi ser möjligheter och upptäcker problem i tid.
Vi strävar efter en genuin förståelse av samtiden och de vi samarbetar med. Vi bygger långsiktiga och kvalitativa relationer baserade på kunskap och erfarenheter. I ömsesidig dialog arbetar vi med att förstärka och bidra till det som våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare vill utveckla. Sensus gemensamma kompetens är bred, djup och ändamålsenlig.

Statens fyra syften med folkbildning
  1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  2. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.’

Läs mer i ”Statsbidrag till studieförbunden”

Vill du veta mer?